Kontrolní činnost

Používané metody jsou podloženy průběžně aktualizovaným sborníkem prováděcích a vyhodnocovacích norem. Na základě požadavku zpracujeme specifickou zkušební a prováděcí instrukci, která bude přiložena k protokolu o zkoušce.

Přehled prováděných metod nedestruktivního zkoušení materiálů a svarů v průmyslovém oboru:

RT- zkouška prozářením:

Zkoušky prozařováním, kdy se k registraci záření používá rentgenový film, se rozdělují podle druhu použitého záření na zkoušky rentgenovým zářením tj. rentgenografii prováděné rentgenkou a zkoušky zářením gama tj. gamagrafii prováděné izotopy např. Ir 192, Co 60 , SE 75. Provádíme oba dva druhy těchto zkoušek.


UT - zkouška ultrazvukem:

Principem této zkoušky je vysílání ultrazvukového paprsku do zkoušeného materiálu a následné zachytávání odražených signálů a jejich vyhodnocování analogovými nebo dnes již moderními digitálními přístroji. Podle druhu a tvaru testovaného výrobku se používá celá řada ultrazvukových sond, tak aby se zajistilo co nejlepší prozvučení daného materiálu.


MT - zkouška magnetická:

Magnetické metody zkoušení jsou založené na využití magnetického rozptylu , způsobeného necelistvostí materiálu. Zkoušený předmět se vhodným způsobem magnetuje a současně polévá detekční suspenzí.
Poté, nejčastěji pod UV zářenim, probíhá vyhodnocování indikací. Tato zkouška se používá pro zjišťování povrchových a podpovrchových vad ležících blízko pod povrchem např. trhliny, studené spoje apod.


PT - zkouška kapilární:

Princip kapilárních metod spočívá ve využití vzlínavosti a smáčivosti vhodných kapalin (penetrantů) a jejich barevnosti nebo fluorescence. Pokrývá se jimi zkoušený povrch, kapaliny vnikají do vad a po odstranění přebytku penetrantu vzlíná zbytek na povrch, kde vytváří za pomocí vývojky barevnou nebo fluorescenční indikaci vady. Ta se hodnotí vizuálně.Tato metoda slouží k zjišťování povrchových necelistvostí materiálu jako např. trhlin, studených spojů, porézity apod.


LT - zkouška netěsnosti:

Metoda je založena na vytvoření rozdílu tlaku prošlého stěnou objektu a porovnáním tvorby bublinek v kapalině nanesené na straně s nížším tlakem. Minimální zjistitelný únik touto metodou závisí na rozdílu tlaku, na plynu a kapalině použité pro zkoušení.


VT - vizuální kontrola:

Vizuální kontrola je svým zaměřením nejjednodušší nedestruktivní kontrola, zjišťující povrchové vady výrobků. Povrch zkoušeného předmětu se kontroluje buď pouhým okem, nebo různými optickými nebo optoelektronickými pomůckami a zařízeními (endoskopy).

INTEST NDT, spol. s r.o.

K topolině 176
739 25 Sviadnov

Tel:  558 439 945
Fax: 558 439 946

Mob:737 238 701

Email: intestndt@intestndt.cz